Uw privacy & Algemene voorwaarden

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleggen. Dit is een wettelijke plicht, die ons als therapeut is opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand, alsmede gegevens over door uw therapeut uitgevoerde onderzoeken en voorgestelde behandelingen. Tevens worden in het dossier gegevens opgenomen, die voor uw behandeling noodzakelijk zijn.

Uw therapeut doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat zij:
• zorgvuldig met uw persoonlijke en uw medische gegevens omgaat;
• ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
De gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard, zoals wordt vereist in de eerder genoemde wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Als uw behandelend therapeut heeft Brigitte Peeters als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ten aanzien van deze gegevens heeft zij tevens een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden, uitsluitend met uw expliciete goedkeuring:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, uw dossier op uw verzoek wordt overgedragen, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
• Voor het gebruik voor waarneming door een collega Mesoloog, tijdens afwezigheid van uw therapeut. Deze waarnemer(s) vallen eveneens onder het beroepsgeheim en hanteren dezelfde regels ten aanzien van uw privacy;
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
• Een deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat een factuur kan worden opgesteld.
• Een deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt indien u hulp wilt bij het bestellen van geadviseerde middelen

Voor het mogen verstrekken van medische informatie aan uw huisarts en/of andere behandelaren/therapeuten wordt u apart om toestemming gevraagd. Als uw therapeut vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal zij u hiertoe voorafgaand expliciet om uw toestemming vragen.

PRIVACY in relatie tot uw ZORGNOTA
Op de zorgnota, die u aansluitend aan uw afspraak ontvangt, staan gegevens die door zorgverzekeraars vereist worden, zodat u deze nota bij uw zorgverzekeraar kunt declareren. Deze gegevens omvatten:
• Naam, adres en woonplaats;
• Geboortedatum;
• Datum van de behandeling;
• Factuurnummer;
• Een korte omschrijving van de behandeling; Natuurgeneeskundig consult/ behandeling Mesologie 24008;
• De kosten van het consult.

PRIVACY in relatie tot het op uw verzoek helpen bestellen van geadviseerde middelen
Om uw te kunnen helpen met het bestellen van de geadviseerde middelen is het nodig om enkele gegevens op het recept te zetten. Deze gegevens omvatten:
• Naam, adres en woonplaats, e-mail adres
• Geboortedatum
• Geadviseerde middelen
• In sommige gevallen de heden gebruikte reguliere medicatie ter controle van interacties met de voorgeschreven suppletie

TOELICHTING
Door middel van dit formulier bent u uitdrukkelijk geïnformeerd welke gegevens uw therapeut opslaat in uw cliëntendossier en wat uw therapeut met deze gegevens doet. U ontvangt dit formulier bij het maken van een afspraak.

Verder volgt hieronder nog algemene webinformatie m.b.t. uw gegevens. Bij het bezoeken van deze site zult het m.b.t. uw privacy in acht moeten nemen dat u akkoord gaat met het traceren van adressen ter controle van spam en bij het invullen van contactformulieren zal de door u ingevulde informatie enige tijd worden bewaard. Dit leest u hieronder.

Ons website-adres is: https://mesologiepraktijk-eindhoven.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een reactie hebt achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Vertrouwelijkheid

De therapeut is gehouden te handelen conform wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van de cliënt en de therapeut zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Dit dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Op verzoek van de cliënt kan voorafgaand, tijdens of na de behandelperiode informatie worden ingewonnen en/of verstrekt bij/aan een te benoemen therapeut, arts en/of medisch specialist waarvoor de client specifiek toestemming dient te verlenen (uw therapeut verstrekt zonder uw nadrukkelijke toestemming nooit gegevens aan derden).

Afspraken behandelingen/consulten

De therapeut verplicht zich in alle fasen van de behandeling informatie betreffende de behandeling aan de cliënt te verstrekken. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

Het therapieplan is opgebouwd uit een aantal consulten, waarin telkens zowel bij aanvang van het consult als afsluitend aan het consult een gesprek plaatsvindt. Afsluitend aan ieder consult wordt tevens in overleg besloten of de therapie een vervolg zal krijgen.

De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen mesologische handelingen verrichten.

Voor een minderjarige cliënt en/of een cliënt onder voogdij/toezicht, dienen ouders en/of voogden c.q. toezichthouders toestemming te verlenen.

De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega (therapeut, arts en/of andere medische hulpverlener), indien mesologische behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

Kosten

De kosten van de verschillende consulten staan vermeld op de website (www.mesologiepraktijk-eindhoven.nl  of www.Brightinside.nu . Het tarief voor Mesologie is zowel van toepassing op het eerste consult inclusief intakegesprek, alsmede per sessie voor hierop volgende consulten.

Individuele voedingsadviezen zijn inbegrepen in het consult en worden ná het consult schriftelijk of per mail verstrekt. Van de bevindingen van het eerste onderzoek ontvangt de cliënt zo nodig een korte schriftelijke rapportage per email. Voor het opstellen van een aanvullende schriftelijke rapportage voor cliënt, dan wel op verzoek van de cliënt voor een therapeut, arts en/of medisch specialist wordt € 25,00 per verslag in rekening gebracht.

Een PresentChild traject bestaat uit een intakegesprek, een vertaling die plaatsvindt zonder aanwezigheid van de cliënt en een daarop volgend teruggeef gesprek met mogelijkheid tot verdere coaching. De client ontvangt hiervan een korte verslaglegging die onderdeel uitmaakt van het traject. Een traject komt niet in aanmerking voor vergoeding van uw verzekeraar.

Een individuele opstelling en coaching wordt per uur berekend. De uurprijs  wordt afgerond op een kwartier). Deze vorm van ondersteuning komt niet in aanmerking voor vergoeding van uw verzekeraar.

Toekomstige aanpassingen van tarieven worden minimaal 3 maanden vóór tariefwijziging kenbaar gemaakt via de website (www.mesologiepraktijk-eindhoven.nl

of www.brightinside.nu ).

Betaling

De factuur wordt aan het einde van het consult verstrekt of per email naar de cliënt toegestuurd. De cliënt kan voor het aanvragen van een (gedeeltelijke) vergoeding op basis van haar/zijn aanvullende ziektekostenverzekering de factuur bij de zorgverzekeraar indienen. Betalingswijze geschiedt volledig en aansluitend aan het consult à contant, per PIN of per bank met een betalingstermijn van 30 dagen. Betaling per creditcard is niet mogelijk.

Annulering

Bij verhindering zal cliënt minimaal 48 uur van tevoren afzeggen (door een telefonische melding, dan wel het achterlaten van een bericht op de voicemail of het versturen van een bericht via email). Afspraken die binnen 48 uur worden afgezegd, worden in rekening gebracht. Kosten van een niet tijdig afgezegde afspraak kunnen niet gedeclareerd worden bij een zorgverzekeraar.

Vergoeding van de therapie

De Praktijk (Bright Inside) is aangesloten bij beroepsvereniging c.q. beroepsregister en doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de kosten van het consult (gedeeltelijk) voor vergoeding in aanmerking komen. Mesologische consulten vallen onder alternatieve geneeskundige behandelingen. Cliënt informeert zelf voorafgaand aan een afspraak bij zijn/haar zorgverzekeraar of deze kosten (gedeeltelijk) vergoed worden. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor deze afstemming met zijn/haar zorgverzekeraar.

Bereikbaarheid

De praktijk (Bright Inside) werkt uitsluitend op afspraak. Op zaterdag, zondag en feestdagen is de praktijk in principe niet bereikbaar.

Tijdens consulten is de bereikbaarheid beperkt. Bij telefonisch contact kan cliënt echter altijd zijn/haar naam, telefoonnummer en eventueel aanvullende informatie inspreken op de voicemail, waarna cliënt zo spoedig mogelijk wordt teruggebeld. Cliënt heeft eveneens altijd de mogelijkheid om een email te versturen, welke zo spoedig mogelijk beantwoord zal worden.

Als de therapeut door ziekte of onvoorziene omstandigheden een afspraak niet door kan laten gaan, zal zij dit zo spoedig mogelijk doorgeven en op zo kort mogelijke termijn contact opnemen om een vervangende afspraak in te plannen. Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf consulten uit te voeren, kan zij voorstellen een collega-therapeut in haar plaats in te schakelen, die de afspraak overneemt. Cliënt heeft hierin altijd zelf de keuze om hier wel of niet mee akkoord te gaan.

Aansprakelijkheid

Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot de geschillencommissie Quasir. Alle VBAG zorgverleners zijn hierbij aangesloten. Meer informatie is te vinden op de website van de VBAG.

Alle eventuele gevolgen, voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts van cliënt, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

De therapeut heeft een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico.

Mesologie is niet geschikt om medische diagnoses te stellen of ziektes te behandelen. Het is bij uitstek geschikt om naast de reguliere gezondheidszorg te functioneren en niet in plaats daarvan. Daarom wordt het op prijs gesteld als de huisarts en/of specialist op de hoogte is van uw klachten. Ongeneeslijke ziekten kunnen met behulp van Mesologie niet weggenomen worden. De behandelingen kunnen wel een positieve bijdrage leveren in de ondersteuning van de gezondheid en het welbevinden van de cliënt. Dit is ook mogelijk tijdens en na een regulier behandelingstraject.

Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met een huisarts en/of specialist veranderd of geheel achterwege gelaten worden. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, dient de cliënt contact op te nemen met een huisarts en/of specialist.

De cliënt is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid.

Bij de uitvoering van de dienstverlening van de therapeut is sprake van een inspanningsverplichting.

De therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is hij/zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de patiënt/cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut.

De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade. De therapeut is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de patiënt/cliënt door de therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

De aansprakelijkheid van de therapeut voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar- eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult en geadviseerde supplementen.

De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem/haar geadviseerde supplementen. De leverancier van deze supplementen, is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar. De therapeut zal zover het in zijn/haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen.

Ontbindende voorwaarden

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de cliënt voortzetting van de behandeling niet langer op prijs stelt of niet nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. De therapeut kan de behandeling slechts eenzijdig beëindigen onder vermelding van argumenten en de cliënt, indien nodig, doorverwijzen naar een andere therapeut, arts of andere medische hulpverlener